Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA BIULETYN INFORMACYJNY „NEWSLETTER”

W naszej działalności dużą wagę przykładamy do ochrony prywatności i danych osobowych. Ww. dane przetwarzamy zgodnie z przepisami, w tW naszej działalności dużą wagę przykładamy do ochrony prywatności i danych osobowych. Ww. dane przetwarzamy zgodnie z przepisami, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Administrator i kontakt z Administratorem

Administratorem Twoich danych osobowych jest Klinika Flebologii spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7010498962, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568625 („Administrator”).

Jeżeli masz pytania dotyczące sposobu lub zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach działalności Administratora, albo przysługujących Ci w związku z tym praw, możesz się skontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych listownie na adres Klinika Flebologii, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej na adres iod@klinikaflebologii.pl.

W jaki sposób uzyskujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe uzyskujemy od Ciebie na etapie rejestracji na „Newsletter” lub korespondencji z nami.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twój adres e-mail przetwarzamy w celu wykonania umowy o dostarczenie biuletynu informacyjnego „Newsletter”, tj. jego wysyłki, co następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

Przez jaki czas przechowujemy Twoje dane?

Twój adres e-mail będziemy przechowywać przez okres realizacji umowy o dostarczenie biuletynu informacyjnego „Newsletter”. W stopce każdej wiadomości zawierającej biuletyn informacyjny „Newsletter” znajdziesz link, za pomocą którego możesz się wypisać z listy dystrybucyjnej biuletynu. Wypisanie z listy dystrybucyjnej jest równoznaczne z usunięciem Twojego adresu e-mail.

Nasze obowiązki

Przekazane nam dane osobowe zachowujemy w poufności i zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Nie profilujemy przekazanych nam danych osobowych, nie przetwarzamy ich w sposób zautomatyzowany ani nie przekazujemy do państwa trzeciego (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub do organizacji międzynarodowej.

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być nasi pracownicy lub współpracownicy, czyli osoby, z którymi na co dzień współpracujemy, a także nasi dostawcy usług, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych, np. dostawcy usług teleinformatycznych.

Ponadto, odbiorcami Twoich danych mogą być inne podmioty, które przetwarzają te dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, instytucje uprawnione do kontroli naszej działalności lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych

Przysługują Ci następujące prawa:

  1. dostępu do dotyczących Cię danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), uzupełnienia, jeżeli są niekompletne, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3. wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) skargi na Administratora, jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa;
  4. w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie Twojej zgody, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej

Podanie przez Ciebie adresu e-mail jest dobrowolne. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku odmowy jego podania nie będziemy mogli dostarczać Ci biuletynu informacyjnego „Newsletter”.