Nota Prawna

Dane wydawcy serwisu

Wydawcą i administratorem serwisu https://niewydolnosczylnamiednicy.pl („Serwis”) jest Klinika Flebologii spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7010498962, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568625 („Wydawca”).

Serwis jest bezpłatnym, specjalistycznym portalem edukacyjnym, którego celem jest podniesienie wiedzy na temat niewydolności żylnej miednicy stanowiącej jedną z najważniejszych chorób współczesnej flebologii i ginekologii. Informacje zamieszczone w Serwisie mają charakter edukacyjny i informacyjny i nie mogą być uznane za poradę w jakiejkolwiek sprawie, w szczególności poradę medyczną lub farmaceutyczną. W celu uzyskania takiej porady należy zwrócić się o pomoc do lekarza lub farmaceuty. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią także reklamy działalności leczniczej, usług medycznych ani reklamy w rozumieniu art. 52 lub art. 94a ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Informacje zamieszczone w Serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego (edukacyjnego lub informacyjnego), a korzystanie z nich w innych celach, w tym promocyjnych, marketingowych lub reklamowych, wymaga odrębnej zgody Wydawcy.

Treści publikowane w Serwisie, w tym prawa do publikacji, znaków towarowych, opisów, tekstów, grafik, wykresów, zdjęć lub filmów przysługują Wydawcy lub podmiotom, z którymi Wydawca zawarł stosowne umowy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Pobieranie lub drukowanie tych treści jest możliwe na warunkach wskazanych w tych ustawach.

Zamieszczone w Serwisie informacje na temat ekspertów lub partnerów Serwisu stanowią ich dobra osobiste w rozumieniu art. 23 Kodeksu cywilnego i podlegają ochronie prawnej.

Wydawca może prowadzić prace konserwacyjne Serwisu, które mogą powodować czasowe utrudnienia w korzystaniu z niego. Wydawca dołoży starań, aby prace konserwacyjne Serwisu były wykonywane w czasie oraz w sposób jak najmniej uciążliwy dla Użytkowników, za co nie odpowiada. Wydawca nie odpowiada za brak możliwości korzystania z Serwisu.

Wydawca ma prawo decydowania o treściach zamieszczonych w Serwisie i jest uprawniony do dokonywania zmian danych zawartych w Serwisie, parametrów technicznych Serwisu, czasowego lub stałego ograniczenia dostępności Serwisu lub całkowitego wycofania Serwisu, bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika.

W Serwisie mogą zostać umieszczone linki przekierowujące Użytkownika na strony internetowe, których Wydawca nie jest administratorem. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ich działanie ani zamieszczone tam treści.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści wprowadzone do Serwisu przez Użytkownika, jak również za szkody powstałe w następstwie ich wprowadzenia. W przypadku powzięcia przez Wydawcę uzasadnionego podejrzenia o bezprawnym charakterze treści, które zostały wprowadzone do Serwisu przez Użytkownika, Wydawca może uniemożliwić dostęp do nich oraz zablokować Użytkownikowi dostęp do Serwisu.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Wydawca. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce prywatności, której elektroniczna wersja jest dostępna w Serwisie.