Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej https://niewydolnosczylnamiednicy.pl („Serwis”) lub usług świadczonych za jej pośrednictwem, należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.

W przypadku niezrozumienia lub braku akceptacji któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, należy zaprzestać korzystania z Serwisu lub dostępnych za jego pośrednictwem usług.

Korzystając z Serwisu oraz usług świadczonych za jego pośrednictwem wyrażasz zgodę na warunki określone w niniejszym regulaminie i zobowiązujesz się do jego przestrzegania.

Niniejszy regulamin nie stanowi regulaminu udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności i takie usługi nie będą za pośrednictwem Serwisu świadczone.

Serwis jest bezpłatnym, specjalistycznym portalem edukacyjnym, którego celem jest podniesienie wiedzy na temat niewydolności żylnej miednicy stanowiącej jedną z najważniejszych chorób współczesnej flebologii i ginekologii.

Informacje zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie edukacyjny i informacyjny i nie mogą być uznane za poradę w jakiejkolwiek sprawie, w szczególności poradę medyczną lub farmaceutyczną. W celu uzyskania porady medycznej lub farmaceutycznej należy zwrócić się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.

Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią reklamy działalności leczniczej, usług medycznych lub reklamy w rozumieniu art. 52 lub art. 94a ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Informacje zamieszczone w Serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego (edukacyjnego lub informacyjnego), a korzystanie z nich w innych celach, w tym promocyjnych, marketingowych lub reklamowych wymaga odrębnej zgody.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną został określony i przyjęty przez spółkę pod firmą Klinika Flebologii spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7010498962, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568625, wydawcę i administratora Serwisu, w związku ze świadczeniem, za pośrednictwem Serwisu, usług drogą elektroniczną.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie zwroty mają następujące znaczenie:
 3. „Newsletter” – biuletyn informacyjny przesyłany cyklicznie na wskazany przez Użytkownika adres email; usługa świadczona drogą elektroniczną na żądanie Użytkownika;
 4. „Regulamin” – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 5. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 6. „Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem https://niewydolnosczylnamiednicy.pl;
 7. „Usługi” lub każda z osobna „Usługa” – usługi świadczone przez Wydawcę drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem Serwisu, obejmujące udostępnienie formularza kontaktowego oraz Newsletter;
 8. „Użytkownik” – osoba korzystająca z Serwisu;
 9. Wydawca” – Klinika Flebologii sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7010498962, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568625.
 10. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia Usług.
 11. Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z materiałów udostępnianych w Serwisie jest bezpłatne, przy czym materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego (edukacyjnego lub informacyjnego), a korzystanie z nich w innych celach, w tym promocyjnych, marketingowych lub reklamowych, wymaga odrębnej zgody Wydawcy.
 2. Korzystając z materiałów udostępnianych w Serwisie Użytkownik ma obowiązek przestrzegać obowiązujących przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 3. Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter edukacyjny i informacyjny i nie mogą być uznane za poradę w jakiejkolwiek sprawie, w szczególności poradę medyczną lub farmaceutyczną. W celu uzyskania porady medycznej lub farmaceutycznej należy zwrócić się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.
 4. Informacje prezentowane w Serwisie nie stanowią reklamy działalności leczniczej, usług medycznych lub reklamy w rozumieniu art. 52 lub art. 94a ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

§ 3 ZAKRES USŁUG

 1. Wydawca świadczy następujące Usługi:
  1. udostępnienie formularza kontaktowego;
  1. Newsletter.
 2. Usługi świadczone są na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany zakresu Usług w każdym czasie, o czym informuje Użytkownika poprzez wprowadzenie zmian do Regulaminu i opublikowanie jego zmienionej wersji w Serwisie.

§ 4 WARUNKI TECHNICZNE

 1. z Usług Użytkownik powinien posiadać urządzenie końcowe (np. komputer, laptop, smartfon, tablet) z dostępem do sieci Internet oraz z zainstalowaną przeglądarką internetową.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań wskazanych w ust. 1 powyżej. Wydawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi z powodu niespełnienia przez Użytkownika ww. wymagań.
 3. Użytkownik ponosi koszty wynikające z korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, które są niezbędne do korzystania z Usług, według cennika operatora świadczącego usługi telekomunikacyjne na rzecz Użytkownika.

§ 5 FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Wydawca udostępnia w Serwisie formularz kontaktowy.
 2. Dostęp do formularza kontaktowego jest bezpłatny.
 3. Dostęp do formularza kontaktowego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika dodatkowych warunków, np. dokonania rejestracji lub logowania.
 4. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji z Wydawcą w zakresie tematycznym stanowiącym przedmiot Serwisu, przy czym ww. korespondencja powinna mieć charakter ogólny, bez odniesienia do okoliczności konkretnego przypadku i może polegać np. na zwróceniu się do Wydawcy o uzupełnienie zagadnienia opisanego w Serwisie, uzupełnienie Serwisu, itp.  Formularz kontaktowy nie może być wykorzystywany do składania skarg, ofert ani wniosków o udzielenie pytania lub konsultacji w indywidualnej sprawie, które Wydawca pozostawi bez odpowiedzi.
 5. W celu skorzystania z formularza kontaktowego Użytkownik:
  1. podaje następujące dane [DANE], co stanowi warunek skorzystania z formularza. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne;
  1. potwierdza, że zapoznał się z Polityką prywatności oraz Regulaminem i akceptuje ich treść.
 6. Skorzystanie z formularza kontaktowego następuje z chwilą naciśnięcia przez Użytkownika linku zawartego w formularzu w zakładce „Wyślij”.
 7. Użytkownikowi zabrania się wskazywania w formularzu kontaktowym danych wrażliwych lub poufnych.
 8. Z wyjątkiem danych wskazanych w ust. 5 powyżej, Użytkownik jest zobowiązany nie podawać w formularzu kontaktowym danych osobowych, w tym danych osobowych osób trzecich.
 9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść danych wskazanych w formularzu kontaktowym, w tym również odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
 10. Wydawca nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na pytanie lub wniosek Użytkownika i posiada swobodę w wyborze formy tej odpowiedzi. W szczególności udzielenie odpowiedzi może nastąpić poprzez opublikowanie treści w Serwisie i odesłanie do niej Użytkownika.
 11. Wydawca nie odpowiada za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o udzieloną mu odpowiedź.

§ 6 NEWSLETTER

 1. Usługa Newsletter jest świadczona na żądanie Użytkownika.
 2. Newsletter to przeznaczony do użytku prywatnego materiał edukacyjny lub informacyjny z zakresu stanowiącego przedmiot działalności Serwisu.
 3. Aby zamówić Newsletter Użytkownik jest zobowiązany wypełnić formularz dostępny w Serwisie w zakładce „Newsletter” wpisując w nim poprawny adres email, na który chce otrzymywać Newsletter.
 4. W celu skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu, jak również zapoznanie się ze stosowną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych udostępnioną w Serwisie.
 5. Aby aktywować Newsletter Użytkownik powinien odebrać wiadomość elektroniczną przesłaną na wskazany przez niego adres email oraz otworzyć zawarty w niej link aktywacyjny.
 6. Usługa Newsletter jest świadczona bezpłatnie, do czasu rezygnacji przez Użytkownika z usługi lub do momentu rezygnacji przez Wydawcę z jej świadczenia, co może nastąpić w każdym czasie, bez konieczności uprzedniego informowania Użytkownika o decyzji i bez konieczności wskazywania przyczyny.
 7. Użytkownik może zrezygnować z usługi Newsletter w każdym czasie, bez wskazania przyczyny, o czym jest informowany w każdej wiadomości otrzymanej w ramach usługi Newsletter. Użytkownik rezygnuje z usługi Newsletter klikając we wskazany w wiadomości link.
 8. Rezygnacja z usługi Newsletter nie stoi na przeszkodzie ponownemu zamówieniu usługi Newsletter.

§ 7 REKLAMACJE

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu lub zastrzeżeń dotyczących Usług, Użytkownik może złożyć reklamację.
 2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres Wydawcy (Klinika Flebologii, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa) lub w formie elektronicznej na adres: kontakt@nzm.org.pl.
 • Aby skutecznie złożyć reklamację Użytkownik zobowiązany jest zawrzeć w niej swoje dane kontaktowe, w szczególności adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, Usługę, której dotyczy reklamacja, zwięźle przedstawić zarzuty będące podstawą reklamacji oraz ich uzasadnienie, a także swoje żądanie. Pozbawienie reklamacji któregokolwiek z powyższych elementów uniemożliwi jej rozpatrzenie, o czym Użytkownik zostanie poinformowany w formie tożsamej do tej, w której złożył reklamację. Brak możliwości rozpoznania reklamacji z powodu jej braków nie stoi na przeszkodzie ponownemu złożeniu reklamacji.
 • Wydawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji spełniającej warunki określone w ust. 3 powyżej. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie tożsamej do tej, w której reklamacja została złożona.

Jeżeli kolejna reklamacja Użytkownika oparta jest na tych samych okolicznościach co reklamacja, która nie została uznana przez Wydawcę, Wydawca zastrzega s

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownikowi zabrania się nadużywania środków komunikacji elektronicznej i wprowadzania do Serwisu lub przesyłania do Wydawcy treści o charakterze bezprawnym, co dotyczy w szczególności treści mogących naruszać przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobra osobiste lub inne prawa, w tym prawa własności intelektualnej, a także treści mogących powodować przeciążenia i nieprawidłowości w działaniu Serwisu.
 2. Wydawca nie odpowiada za treści wprowadzane do Serwisu przez Użytkownika lub osoby trzecie.
 3. W przypadku zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika, Wydawca podejmie kroki celem uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo usunięcia treści wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu, jeżeli poweźmie informację, że naruszają dobra osobiste lub inne prawa, w tym prawa własności intelektualnej, mają charakter obraźliwy lub dyskryminujący.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu, w tym brak lub utrudnienia w dostępie do Usług, spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, osób trzecich lub okolicznościami siły wyższej.
 6. Właścicielem lub uprawnionym licencjobiorcą materiałów zamieszczonych w Serwisie jest Wydawca. Dotyczy to w szczególności, lecz nie wyłącznie, publikacji, znaków towarowych, opisów, tekstów, grafik, wykresów, zdjęć lub filmów. Kopiowanie lub rozpowszechnianie materiałów udostępnionych w Serwisie bez uprzedniej, pisemnej zgody Wydawcy, jest dozwolone wyłącznie w zakresie wskazanym w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Użytkownik, który wbrew zakazowi kopiuje, rozpowszechnia lub dokonuje innych czynności naruszających prawa Wydawcy lub osób trzecich ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych we właściwych przepisach.
 7. Wydawca może prowadzić prace konserwacyjne Serwisu, które mogą powodować czasowe utrudnienia w korzystaniu z niego. Wydawca dołoży starań, aby prace konserwacyjne Serwisu były wykonywane w czasie oraz w sposób jak najmniej uciążliwy dla Użytkowników, za co nie odpowiada.
 8. Wydawca ma prawo decydowania o treściach zamieszczonych w Serwisie i jest uprawniony do dokonywania zmian danych zawartych w Serwisie, zmian parametrów technicznych Serwisu, czasowego lub stałego ograniczenia dostępności Serwisu lub całkowitego wycofania Serwisu, bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika.

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług jest Wydawca.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności, której elektroniczna wersja jest dostępna w Serwisie.

§ 10 WSPARCIE TECHNICZNE

 1. W przypadku wystąpienia problemów technicznych lub pytań związanych z korzystaniem z Serwisu Użytkownik może zgłosić problem za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres email kontakt@nzm.org.pl.
 2. Wydawca dokłada wszelkich starań, aby niezwłocznie rozwiązać zgłaszany przez Użytkownika problem lub udzielić mu odpowiedzi na zadane pytanie. Termin rozwiązania problemu lub udzielenia odpowiedzi zależy od charakteru i złożoności sygnalizowanego problemu lub pytania.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin udostępniony jest w Serwisie w formie elektronicznej. Forma Regulaminu umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez konieczności uprzedniego poinformowania Użytkownika. Do zmiany Regulaminu dochodzi poprzez opublikowanie nowej wersji regulaminu w Serwisie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo wydawania dodatkowych regulaminów oraz innych aktów regulujących zasady świadczenia poszczególnych usług za pośrednictwem Serwisu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin wchodzi w życie 21 marca 2022 r.